EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

Príručky

Stanovisko projektu a usmernenia projektu RESTART pre používanie vytvorených tréningov predstavujú operačnú klímu RESTARTu, ktorej výsledky maximalizujú vplyv projektu na systémovej úrovni pri prehlbovaní a rozširovaní jeho rozsahu. Tento výsledok projektu sa skladá z dvoch odlišných, ale vzájomne sa dopĺňajúcich prvkov:

1. STANOVISKO PROJEKTU „Vývoj prostredia mikro, malých a stredných podnikov (MMSP) v post-pandemickej EÚ“: ide o výsledok venovaný tvorcom politík, odborníkom na podporu MMSP a členom výskumnej a akademickej komunity, ktorým projekt RESTART poskytne vstupy pre lepšiu a informovanejšiu tvorbu politík.

   Na stiahnutie vo formáte PDF


2. USMERNENIA PRE POUŽÍVANIE VYTVORENÝCH TRÉNINGOV: tento prvok je venovaný prevádzkovateľom ekosystému odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v celej EÚ, ktorý slúži MMSP, ich zamestnancom a potenciálnej pracovnej sile. Tento prvok poskytuje „odborníkom OVP“ operačné usmernenia na prispôsobenie, prijatie a implementáciu tréningov a nástrojov RESTART v ich prostredí.

   Na stiahnutie vo formáte PDF

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner