EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart
DIGITALIZATION & ONLINE LEARNING INNOVATION AND EXPLOITING OPPORTUNITIES BUSINESS MODEL INNOVATION, LOCALIZATION AND RESILIENCE Servitization – transforming products into services CYBERSECURITY IN THE (HOME) OFFICE SUSTAINABLE, SOCIAL AND GREEN ENTREPRENEURSHIP EMOTIONAL INTELLIGENCE AND WELL-BEING IN THE BUSINESS CONTEXT
Vyberte si zo zoznamu kompetencií ESCO a nájdite tréningové moduly, ktoré túto kompetenciu rozvíjajú
Kompetencie a zručnosti podľa ESCO
Prierezové zručnosti a kompetencie

Sociálne a emočné zručnosti
Kritické myslenie
Analytické myslenie
Riešenie problémov
Manažment seba samého
Podnikový manažment
Adaptabilita
Odolnosť
Kreativita
Networking
Iniciatíva
Flexibilita
Otvorenosť
Pochopenie komplexnosti
Spolupráca
Empatia
Inovácie
Vodcovstvo / Leadership
Zručnosti

Technologické zručnosti
Marketing produktu
Digitálny marketing
Digitálne zručnosti
Komunikácia
Spolupráca
Spolupráca
Znalosti

Podnikový manažment
Online vzdelávanie
Reklama
Cloud computing
Big dáta
E-commerce
Umelá inteligencia
IoT (Internet vecí)
Digitálna gramotnosť
Kybernetická bezpečnosť
Data mining a dátové analýzy
Udržateľnosť
Well-being
Klimatická zmena
Riadenie sociálnych médií

Tréningy

Väčšina európskych MMSP vníma kybernetickú bezpečnosť ako kľúčový problém podnikania. V postpandemickom kontexte, však nie všetky spoločnosti implementovali nové bezpečnostné opatrenia v boji proti rizikám vznikajúcim pri práci na diaľku v dôsledku nedostatočného povedomia a nedostatku zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tento modul umožňuje zamestnancom a podnikateľom v MMSP zlepšiť svoje zručnosti a znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby zvýšili ich digitálne zručnosti a kybernetickú odolnosť.

Servitizácia je inovačný proces v podnikaní, ktorý spočíva v transformácii podnikania založeného na produktoch na podnikanie založené na službách prostredníctvom vývoja systému „produkt – služba“, čo umožňuje podnikateľom lepšie prispôsobiť svoje riešenie potrebám zákazníka a zlepšiť svoje podnikanie. V tomto module sa dozviete, ako zlepšiť podnikanie pomocou zavádzania servitizácie. Zoznámite sa s metodikou inovácie služieb projektu Things+, ktorá je špeciálne prispôsobená na pomoc mikropodnikom, malým a stredným podnikom založeným na produktoch pri navrhovaní a zavádzaní inovatívnych služieb.

Tento tréningový modul je rozdelený do troch častí, ktoré vám pomôžu pochopiť základy inovácií, kreativity a kritického myslenia a ako tieto koncepty uplatniť vo vašom podnikaní. V celku 1 sa dozviete, čo je to inovácia, a lepšie pochopíte kľúčové pojmy. Celok 2 sa zameria na význam kreativity a kritického myslenia vrátane prehľadu týchto pojmov a praktických spôsobov ich implementácie vo vašej organizácii. Nakoniec, celok 3 poskytuje odporúčania, ako využiť sociálne a zelené inovácie a ako získať výhody použitím kreativity a kritického myslenia vo vašom podniku.

Tento tréningový modul sa zaoberá konceptami emocionálnej inteligencie a pohody, pričom skúma ich definície, kľúčové zložky a vzťah medzi nimi. Celok 2 sa zameriava na rozvoj zručností v oblasti emocionálnej inteligencie pre podnikateľov, zatiaľ čo celok 3 skúma spôsoby zvyšovania pohody v kontexte podnikania a poskytuje odporúčania pre podnikateľov. Cieľom je pochopiť význam emocionálnej inteligencie aj pohody pre osobný a profesionálny úspech.

Udržateľnosť v podnikaní hovorí o takých podnikateľských činnostiach, ktoré nevytvárajú negatívny vplyv na životné prostredie, komunitu alebo spoločnosť, čím odráža vzájomný prienik jej troch zložiek (podnikania, životného prostredia a spoločnosti). Príkladom sociálnej udržateľnosti sú sociálne podniky, ktoré môžu pôsobiť v akejkoľvek oblasti a generovať zisk ako každé iné podnikanie. Ich zisk je však reinvestovaný a plní konkrétne sociálne poslanie, ktoré má pozitívny vplyv na komunitu. V oblasti aktívnej ochrany životného prostredia a minimalizácie negatívnych vplyvov na prírodu hovoríme o zelenom podnikaní, ktoré predstavuje významnú obchodnú príležitosť z hľadiska dekarbonizácia sveta do roku 2050.

V tomto module sa dozviete, čo je digitalizácia, ako mení podnikateľské príležitosti, aké sú jej hnacie sily, prínosy a operačné dôsledky pre MMSP. Samostatná časť sa zameriava na digitálne komunikačné kanály, ktoré možno zaviesť v rámci internej a externej komunikácie. Nástroje na spoluprácu, riadenie projektov, ukladanie a zdieľanie dokumentov, ktoré sú následne predstavené, vám nepochybne pomôžu zvýšiť efektivitu práce. Druhý celok tohto modulu je zameraný na online vzdelávanie, kde sa zoznámite s najrozšírenejšími online vzdelávacími platformami a získate tipy na konkrétne vzdelávacie kurzy, ktoré súvisia so vzdelávacím obsahom projektu RESTART.

Tento tréningový modul opisuje, čo znamená podnikateľský model, vysvetľuje podstatu tradičných podnikateľských modelov, podnikateľských modelov 21. storočia a poskytuje nástroj na vytvorenie vlastného podnikateľského modelu.

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner