EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP


Projekt

Podstatou projektu RESTART je vývoj inovatívnych tréningov s cieľom vybaviť európsky ekosystém odborného vzdelávania a prípravy obsahom reagujúcim na veľmi aktuálne potreby trhu ovplyvnené pandémiou COVID-19 a globálnou klimatickou krízou.Tréning bude sprevádzať MSP a európsku pracovnú silu na tzv. "ceste odolnosti" pri opätovnom štarte v post-pandemickom sociálno-ekonomickom kontexte.

Cieľovými skupinami sú:
1. Malé a stredné podniky so zameraním na mikropodniky, ktoré potrebujú inovovať a prispôsobiť svoje podnikateľské modely a operácie "novému post-COVID normálu";
2. Pracovníci a odborníci, ktorí sa musia prispôsobiť rýchlo sa vyvíjajúcim pracovným miestam a funkciám prostredníctvom získavania inovatívnych a relevantných zručností a kompetencií (týkajúcich sa inovatívnych podnikateľských modelov, ale aj koncepcií digitalizácie a udržateľnosti, ktoré boli urýchlené pandémiou);
3. Ekosystém odborného vzdelávania a prípravy v EÚ, ktorý pozostáva z množstva formálnych a neformálnych poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, ktorí nedisponujú relevantným a aktuálnym obsahom a neposkytujú kurzy, ktoré by sprevádzali MSP a pracovnú silu na rýchlo sa vyvíjajúcich trhoch;
4. Systém podpory podnikania, ktorý je stále ukotvený v "predpandemických" ekonomických modeloch a potrebuje aktualizáciu a modernizáciu.

Cieľmi projektu RESTART sú:
1. skvalitniť systém podpory podnikania tak, aby odzrkadľoval nové potreby trhu, ktoré vznikli ako dôsledok pandémie COVID-19 a prispôsobiť ho „novému post-COVID normálu“;
2. podporovať mikro, malé a stredné podniky (MMSP) a pracovnú silu EÚ na tzv. „ceste odolnosti“ pri opätovnom štarte v post-pandemickom sociálno-ekonomickom kontexte;
3. zdokonaliť podnikateľské zručnosti a kompetencie v aktuálnych témach odrážajúcich aktuálne trhové potreby;
4. podporovať prenos znalostí a adaptáciu podnikateľských modelov malých a stredných podnikov so zameraním na mikropodniky.

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner