EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Odolnosť a tréning pre MSP

Restart

Odolnosť a tréning pre MSP

Konzorcium projektu RESTART zorganizovalo úspešné medzinárodné stretnutie v Bruseli s cieľom podporiť vzdelávanie v oblasti podnikania

Brusel, Belgicko - 22. februára 2023 sa v Bruseli v Belgicku uskutočnilo tretie medzinárodné stretnutie projektového konzorcia RESTART, ktoré hostil partner IHF Europe. Projekt RESTART, ktorý združuje sedem partnerov zo šiestich krajín - Slovenska, Chorvátska, Maďarska, Talianska, Belgicka a Španielska - je spolufinancovaný z programu Európskej komisie Erasmus+. Cieľom projektu je vyvinúť inovatívne vzdelávacie moduly a nástroje na zlepšenie a rozvoj podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré budú reagovať na potreby vyplývajúce z aktuálneho prostredia ovplyvneného digitalizáciou a klimatickými zmenami.

Počas stretnutia partneri diskutovali množstvo tém vrátane aktuálneho stavu projektových aktivít, ako sú:

  • finalizácia tréningových modulov a nástrojov projektu RESTART, ich preklady a plánovaná validáciu;
  • otvorená platforma vzdelávacích zdrojov (OER), na ktorej budú tréningy čoskoro zverejnené; vrátane celkových webových štatistík;
  • sprievodca pri používaní vytvorených tréningových materiálov a formulované odporúčania pre tvorcov politík.

Konzorcium projektu RESTART vyhodnocovalo stratégiu zabezpečenia kvality projektových výstupov, napĺňania stanovených indikátorov, riadenie projektu a plán komunikačných aktivít. Partneri diskutovali o procese reportovania výsledkov projektu a stanovených cieľov pre dosah šírenia projektových výstupov vyjadrených počtom ľudí oslovených online aj offline, vrátane tvorcov politík.

Všetky výsledky projektu RESTART budú dostupné na OER platforme projektu RESTART, ktorá je k dispozícii v šiestich jazykoch - angličtine, chorvátčine, španielčine, taliančine, maďarčine a slovenčine - s cieľom zvýšiť a zabezpečiť viditeľnosť a zdieľanie výsledkov. Cieľom platformy je zlepšiť zručnosti a kompetencie malých, stredných a najmä mikro podnikov, na "ceste odolnosti" v aktuálnom multikrízovom kontexte. Súčasťou platformy bude aj obsah a nástroje odborných tréningov, ktoré v súčasnosti konzorcium finalizuje a bude v najbližšom období validovať so svojou cieľovou skupinou.

Medzinárodné stretnutie konzorcia RESTART v Bruseli bolo významným krokom vpred v rozvoji výsledkov projektu prispievajúcich k pokroku v oblasti podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy. Konzorcium je odhodlané prinášať inovatívne a účinné riešenia, reagujúce na potreby aktuálneho prostredia ovplyvneného digitalizáciou a klimatickými zmenami.

Viac informácií o projekte RESTART nájdete na webovej stránke a OER Platforme  www.restartproject.eu alebo sociálnych sieťach https://www.facebook.com/restartproject2022  a https://www.youtube.com/channel/UCCTkjDMrm1T8Jx9ClAhq2ow.Website: https://www.restartproject.eu/

Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner