EN | HR | ES | IT | HU | SK

RESTART Resilience and Training for SMEs

Restart

Resilience and Training for SMEs

Slovník pojmov

Citlivé informácie

Informácie obsahujúce súkromné alebo dôveryhodné údaje, ako sú osobné či bankové údaje.


Digitalizácia

je forma média, ktorá umožňuje interakciu s inou osobou alebo mnohými ľuďmi, ktorí používajú internet.


Digitálny komunikačný kanál

predstavuje využívanie digitálnych technológií na nahradenie bývalých sociálnych (t. j. ľudských interakcií, vzťahov, noriem) a/alebo technických (t. j. technológií, úloh, rutín) aspektov štruktúr, napr. produktov, služieb, používateľských skúseností, procesov atď.


Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia je schopnosť rozpoznávať, chápať a zvládať vlastné emócie, ako aj emócie iných.


Empatia

je schopnosť pochopiť a zdieľať pocity druhých. Zahŕňa rozpoznávanie, chápanie a reagovanie na emócie druhých, čo môže viesť k lepším vzťahom, lepšej komunikácii a väčšiemu súcitu.


Greenwashing

Praktiky podniku, ktorý uvádza nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o svojich udržateľných aktivitách pre svoje marketingové účely.


Hodnotová ponuka

výhody pre zákazníkov, ktoré spoločnosť sľubuje dodať.


Inovácia

Inováciou sa rozumie proces vytvárania nových nápadov, produktov, služieb alebo procesov a ich úspešná implementácia.


Kreativita

Kreativita je schopnosť vytvárať nové a užitočné nápady.


Kritické myslenie

Kritické myslenie znamená schopnosť analyzovať a vyhodnocovať informácie s cieľom prijímať správne rozhodnutia.


Kybernetická bezpečnosť

Aplikácia technológií, politík, kontrol a postupov na ochranu alebo obnovu sietí, systémov, zariadení a aplikácií pred kybernetickými útokmi zameranými na prístup, zničenie, či zmenu citlivých informácií, narušenie pracovných tokov, alebo vymáhanie peňazí od organizácií alebo jednotlivcov.


Malvér

je rámec používaný na posúdenie a pochopenie aktuálnej úrovne digitálnej zrelosti spoločnosti.


Model digitálnej zrelosti

Škodlivý softvér, ktorý môže mať rôzne formy (ako spustiteľný kód, script, atď.), a môže vykonávať akcie ako je šifrovanie alebo odstraňovanie citlivých údajov, pozmenenie základných funkcií zariadenia, špehovanie aktivity používateľa a ďalšie. Vírusy, počítačové červy, adware, trójske kone, spyware a ransomware patria medzi malvéry.


Nástroje na projektovú spoluprácu

sú nástroje s funkciami, ktoré uľahčujú otvorenú komunikáciu medzi projektovým manažérom, členmi tímu a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami zapojenými do projektu.


Obchodný model

predstavuje vzdelávací proces, ktorý využíva informačné a komunikačné technológie na vytváranie kurzov, distribúciu vzdelávacieho obsahu, komunikáciu medzi študentmi a učiteľmi a riadenie vzdelávania.


Obehové hospodárstvo

model hospodárstva, ktorý zahŕňa zdieľanie, opätovné používanie a recykláciu existujúcich materiálov a výrobkov s cieľom predĺžiť ich životný cyklus a riešiť globálne výzvy, ako sú zmena klímy, strata biodiverzity, odpad a znečistenie.


Online vzdelávanie

opis spôsobu vytvárania, poskytovania a zachytávania hodnoty organizácie.


Phishing

Technika vydávania sa za inú osobu alebo subjekt prostredníctvom e-mailu, ktorá vedie používateľa k vykonaniu určitej akcie na podvodnej stránke s cieľom získať heslá alebo stiahnuť infikovaný súbor. Podobnými sú vishing (hlas + phishing) alebo smishing (SMS + phishing).


Podnikateľský model

Podnikateľský model je koncepcia prevádzkového a ziskového modelu MSP: jeho premena na podnikateľský plán definuje presnú funkciu fungovania spoločnosti a spôsob dosahovania zisku.


Podnikateľský plán

Podnikateľský plán je písomný dokument, v ktorom sa uvádzajú konkrétne stratégie, ciele a taktiky, ktoré MSP (mikro, malý a stredný podnik) použije na dosiahnutie svojich prevádzkových a ziskových cieľov. Podnikateľský plán je v podstate plánom úspechu podniku, ktorý poskytuje plán jeho rastu a rozvoja v priebehu času.


Pohoda (Well-being)

je stav zdravia, šťastia a blahobytu.


Príjmy

Príjmy, ktoré podnik vytvára zo svojej bežnej činnosti. Ide o hrubý alebo najvyšší príjem, od ktorého sa odpočítajú náklady na výpočet čistého príjmu.


Sebaregulácia

inovačný proces zmeny podnikania zameraného na produkty, na podnikanie zamerané na inovatívne služby.


Sebauvedomenie

označuje schopnosť ovládať svoje myšlienky, emócie a správanie s cieľom dosiahnuť osobné ciele, dodržiavať sociálne normy a udržať si celkovú pohodu.


Servitizácia

je schopnosť rozpoznať a pochopiť vlastné emócie, myšlienky a správanie a ich vplyv na seba a ostatných.


Sociálna inovácia

Sociálne podniky reinvestujú určitú časť zisku späť do organizácie pre rozširovanie a skvalitňovanie služieb a činností, ktoré vykonávajú za účelom napĺňania svojich sociálne prospešných cieľov. Výška preinvestovaných peňazí závisí od vnútroštátneho práva alebo praxe krajiny, v ktorej pôsobí. Sociálny podnik však môže pôsobiť v akejkoľvek oblasti a generovať zisk ako každé iné podnikanie.


Sociálne podnikanie

Sociálne podnikanie predstavuje podnikanie s cieľom riešiť najzávažnejšie sociálne, kultúrne a environmentálne problémy a zlepšiť tak život v komunitách.


Sociálne podniky

Sociálna inovácia sa vzťahuje na tvorbu a implementáciu nových myšlienok, produktov, služieb alebo procesov, ktoré riešia spoločenské výzvy a zlepšujú blahobyt jednotlivcov a komunít.


Startup

Startupy sú mladé spoločnosti založené s cieľom vyvinúť jedinečný produkt alebo službu, uviesť ich na trh a urobiť ich pre zákazníkov neodolateľnými a nenahraditeľnými. Cieľom startupu, ktorý je založený na inováciách, je odstrániť nedostatky existujúcich výrobkov alebo vytvoriť úplne nové kategórie tovarov a služieb, čím sa narúšajú zaužívané spôsoby myslenia a podnikania v celých odvetviach.


Systém produkt - služba

obchodný model, v ktorom sa hodnota poskytuje v ucelenej kombinácii produktov a služieb.


Udržateľnosť

Koncept, ktorý pojednáva o spôsobe dnešného života s dôrazom na kvalitu života našich detí a vnúčat.


Výdavky

Obchodné výdavky sú náklady na prevádzku spoločnosti a generovanie tržieb.


Zelené inovácie

Zelené (alebo ekologické) inovácie predstavujú vytváranie a zavádzanie nových nápadov, produktov, služieb alebo procesov, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a zároveň prinášajú ekonomické výhody.


Zelené podnikanie

Zelené podnikanie je podmnožinou udržateľného podnikania, ktoré sa zameriava najmä na environmentálne problémy, ale aj na sociálne výzvy prostredníctvom svojich produktov, služieb a operácií pri generovaní zisku.


Zálohovanie

Kópia súborov a programov, ktorá je uložená na iných zariadeniach alebo médiách, s cieľom obnoviť informácie v prípade zlyhania, straty alebo krádeže.


Konzorcium

Partneri

Digitálny tréner